شرایط و ضوابط

مداخله در امور تخصصی و تشخیصی

خط زندگی هیچگونه مداخله ای در امور تخصصی و تشخیصی به ویژه امور پزشکی ، توانبخشی و .. ندارد و صرفا” به عنوان یک پل ارتباطی نقش تسهیل کننده و تسریع کنندگی را ایفا می نماید.

هماهنگی خدمات

خط زندگی خدمات مورد درخواست را از میان مراکز معتبر ، تخصصی ، دارای مجوز و کارامد ، جستجو و هماهنگ کرده و تا انجام نهایی خدمت درخواستی آن را پیگیری نموده و در همه مراحل آن را نظارت میکند ، این فرایند تا حصول کامل رضایت مشتریان ادامه می یابد.

حریم خصوصی مشترکین

تمامی اطلاعات و خدمات ارائه شده به مشترکین کاملا محرمانه بوده و خط زندگی بالاترین استانداردها را جهت حفاظت از این اطلاعات رعایت می نماید. کلیه همکاران خط زندگی نیز اعم از پرسنل، نمایندگان شعب، خدمات دهندگان ملزم به پذیرش، امضا و تعهد سند عدم افشای اطلاعات می باشند.

رضایت مشتری

خط زندگی تمامی مراحل و فرایندهای: جستجو، هماهنگی، پیگیری و نظارت را صرفا با تأیید و اعلام رضایت مشترک انجام می دهد.

تعهدات

اطلاعات موجود در این وب سایت تنها به منظور اطلاع رسانی بوده و جز در مواردی که به موجب قانون تعهدی بر عهده این شرکت قرار گرفته است، سایر موارد به هیچ عنوان برای خط زندگی تعهد آور نمی باشد. لذا این شرکت به هیچ عنوان در برابر هیچ نوع ادعایی اعم از حقوقی و یا کیفری و یا خسارات ناشی از اشتباهات تایپی، اطلاعات نادرست واصله از سایر مبادی مسئولیتی بر عهده نخواهد داشت.

  خط زندگی اولین سامانه و شبکه خدمات هماهنگ و یکپارچه ویژه سالمندان، کودکان، بیماران و اقشار در معرض آسیب اسن.

  مرکز تماس:

  021-4327

  تلفکس:

  88754399 و88500340

  ایمیل:

  info@4327.ir