خط زندگی چیست؟

خط زندگی شبکه ای است پیچیده، در هم تنیده و یکپارچه، برای رفع نیازمندی های فوریتی و خدماتی سالمندان، کودکان، جانبازان، معلولین و بیماران. این شبکه با کنار هم قرار دادن خدمات مورد نیاز جامعه هدف خود، بهترین ها را در هر حوزه خدماتی، انتخاب و با تعریف راهکاری مبتنی بر خدمات انسان دوستانه، هزینه های هر بخش را به شدت تقلیل داده و خود نقش هماهنگ کنندگی، تسهیل کنندگی و تسریع کنندگی را بر عهده گرفته است.

200000خدمات رسانی به بیش از 200،000 مشترک
570 مرکزهمکاری با بیش از 570 مرکز تخصصی و خدماتی

مراحل شکل گیری ایده

مرحله نخست: بررسی وضع موجود در سال 1390

در این مرحله به روش مطالعات اسنادی و بررسی خدمات موجود برای گروه های سنی گوناگون و همچنین گروه های اجتماعی مختلف نتایجی بدین شرح به دست آمد:

«عدم وجود خدمات متناسب برای سالمندان و اقشار نیازمند توجه بیشتر»

بر اساس بررسی های به عمل آمده متأسفانه خدماتی برای جامعه هدف مذکور وجود نداشت که:

 • منزل محور و خانواده محور باشد.
 • کرامت انسانی و استقلال فردی آنان را حفظ کند.
 • از جامعیت و فراگیری و یکپارچگی و سهولت برخوردار باشد.

نکته: بر اساس نتیجه تحقیق در این مرحله، جامعه هدف مورد نظر خط زندگی انتخاب گردید.

 • کودکان 0 تا 6 سال
 • کودکان 6 تا 12 سال
 • نوجوانان 12 تا 20 سال
 • جوانان 20 تا 40 سال
 • میانسالان 40 تا 60 سال
 • سالمندان 60 سال به بالا

مرحله دوم: بررسی وضعیت خدمات رسانی به جامعه هدف در دیگر کشور ها به خصوص در کشورهای حوزه اسکاندیناوی، ژاپن و کانادا

 • عدم وجود نهادهای بیمه ای قدرتمند که جامعه رو به افزایش تصاعدی سالمندی را پوشش دهد.
 • عدم وجود دیدگاه اقدام محور در این حوزه.
 • عدم تطابق فرهنگی.
 • مشکلات مالی دولت ها.
 • کاهش اعتماد عمومی به اقدامات دولتی.
 • کالایی شدن سلامت
 • تغییر الگوی خانواده
 • افزایش بی تفاوتی اجتماعی

بر اساس نتایج به دست آمده در این مرحله ، حدود 400 خدمت در کشورهای بررسی شده وجودد دارد که به دلایلی که در بالا ارایه شد، در کشور عزیزمان قابل اجرا و پیاده سازی نیست.

مرحله سوم: نظر سنجی میدانی

در این مرحله بر اساس پارامترهای استخراج شده در تحقیقات مراحل قبل، نظر سنجی میدانی صورت گرفت که چکیده نتایج آن به شرح ذیل تقدیم می گردد:

نکته: بر اساس نتیجه تحقیق در این مرحله، جامعه هدف مورد نظر خط زندگی انتخاب گردید.

نرخ رشد جمعیت سالمندی
0
بسیار نگران در مورد وقوع حوادث پیش بینی نشده
0
نیاز به همیاری در انجام امور روزانه
0
نظر مثبت نسبت به استفاده از فن آوری های نوین
0

راهکار خط زندگی

خط زندگی، شبکه شتابی است که اطلاعات پالایش شده مراکز خدماتی را که از تعامل مستقیم با مردم استخراج گردیده است، به روش مراکز تلفنی فوریتی که برای جامعه هدف مورد اشاره به سادگی در دسترس است از طریق یک شماره 4 رقمی در اختیار عموم مردم گذاشته و کلیه خدمات مورد نیاز آنان را به صورت یکپارچه و هماهنگ، جستجو کرده، هماهنگ میکند، نظارت می کند و بر اساس نظرسنجی از جامعه، این شبکه را کارامد تر و فعال تر و مفید تر می کند.

شبکه خط زندگی

  خط زندگی اولین سامانه و شبکه خدمات هماهنگ و یکپارچه ویژه سالمندان، کودکان، بیماران و اقشار در معرض آسیب اسن.

  مرکز تماس:

  021-4327

  تلفکس:

  88754399 و88500340

  ایمیل:

  info@4327.ir